سابق دیوبندی مولانا عبدالخالق صدیقی نے شیعہ مذہب قبول کیا.

 

 

Deo Bandi Convert to Shia – Maulana Abdul Khaliq Sadeqi biyan e Haq