خالد محمود خلیفات

او درسال 1963م به مذهب شيعه اماميه تشرف يافت وي در نامه¬ي خود نوشته بود: براي من ثابت شد كه امام اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلام ، امام مفترض الطاعة ( ) است وايشان بهترين وبزرگوارترين صحابه رسول خدا (صلي الله عليه واله) است ( ) (وتقديم مفضول بر فاضل عقلاً وشرعاً وعرفاً جايز نيست).

خالد سال 1924 مصادف با 1344 هـ در (اربد ـ كفر جابر ـ اردن) متولد شد. او پيرو مذهب شافعي بود وطبق عقيده (معتزله) ، تقديم مفضول بر فاضل را صحيح مي دانست . عقيده أي كه عقل وعقلا همه آنرا رد مي كنند امّا با اين وجود ، انديشه معتزله ، اين مطلب را مي پذيرفت و به آن معتقد بود و مي بينيم شيخ عبدالحميد بن ابي الحديد معتزلي كه از چهره هاي برجسته آنهاست ، در مقدمه شرح نهج البلاغه ، خداوند را بر اين پيشي انداختن شكرو سپاس كرده مي نويسند: (ومفضول را بر افضل مقدم ساخت . بدليل مصلحتي كه تكليف ، اقتضاء مي كرد).
او ناتواني را به خداوند قادر متعال نسبت مي دهد به اين خاطر كه ، ابوبكر بن ابي قماغه¬ي مفضول، بر امامِ افضل ، علي بن ابي طالب اميرالمؤمنين عليه السلام وپسرعموي رسول خدا(ص) پيشي گرفت.
از آنجا كه خالد از جمله¬ي بندگاني بود كه در قرآن كريم خداوند در مورد آنها فرموده است:(فبشِّر عبادِ. الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هُمْ أولُوْا الألبابِ) ( ) لذا اين عقيده سخيف وبي اساس را نپذيرفت ، چيزي كه تمامي عقلاء نيز آنرا رد مي كند.
نامه أي را در تاريخ 29/9/1387تحت عنوان (دلايلي كه مرا بر آن داشت تا مذهب شيعه اماميه را بپذيرم )، از لبنان برايم فرستاد كه مضمون چنين بود:
سپاس خدايي را كه تاريكي را از بين برد، حجاب ها را كنار زد ودلها را روشن ساخت. پس از فحس وبررسي ومطالعه¬ي تفسيرِ صحيحِ آياتِ قرآني( ) وسنت نبوي( ) ، به نداي وجدانم پاسخ دادم ومذهب حق( ) كه همان مذهب شيعه اماميه( ) است را پذيرفتم . مذهبي كه پيشواي نخست آنان ( ) علي وآخرينِ ايشان محمد بن الحسن ، صاحب زمان وامام عصر مي باشد ؛ او زمين را پر از عدل وقسط مي كند ، آنچنانكه از ظلم وجور پر شده بود و حق را به صاحبان اصلي خود باز مي گرداند ( ) . خداوند متعال به فضل وتوفيق خويش ما را از سربازان وياران آن حضرت قرار دهد…