سوال از دکتر تیجانی: چرا شیعه شدی؟

🎥 از دکتر تیجانی پرسیدند که چرا شیعه شدی؟!

🔹ایشان جوابی داد که هر انسان منصفی با این جواب پی به حقانیت شیعه خواهد برد: