شاعری که از دین زردشت به اسلام گروید

شاعر پر آوازه راجی کرمانی در خانواده ای زرتشتی به دنیا آمد و نامش را بهمن گذاشتند. در آغاز به شال بافی اشتغال داشت. چون اسلام آورد نامش را به بمانعلی تغییر داد.
مدتی از کرمان دوری گزید و به عتبات رفت و چون به کرمان برگشت به نظم «حمله حیدری» در سی هزار بیت پرداخت. چنان ماهرانه سرود و شهرت یافت که به وی «فردوسی ثانی و حکیم کرمانی» می گفتند.
اشعار حمله حیدری در مورد فضائل پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) است و نیز رشادتهای حضرت علی(ع) در جنگها را بیشتر مورد توجه قرار داده است.


وقتی که به حضور فتحعلی شاه رسید شاه او را با بدیهه سرایی آزمود، از جمله این مصراع را ساخت تا ملا بمانعلی مصراع دومش را بگوید: «در جهان چون حسن یوسف کس ندید» ملا بمانعلی ساخت: «حسن او دارد که یوسف آفرید»
او بین سالهای ۱۲۳۷ و ۱۲۴۱ ق درگذشت.

   گ

 

منابع:
بهزادی اندوهجردی، حسین: تذکره شاعران کرمان، انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰، ص ۲۴۹
دهش، عبدالله: تذکره شعرای کرمان انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر استان کرمان، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۱۱۰
دانشور، محمد: تاریخچه محله و مسجد خواجه خضر، چاپ اول، انتشارات مرکز کرمان شناسی، چاپ اول، کرمان، ۱۳۷۵
هدایت، رضا قیخان: مجمع الفصحا، به کوشش مظاهر مصفا، انتشارات امیرکبیر، جلد دوم، تهران، ۱۳۳۹، ص ۳۳۳
آقا بزرگ تهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج ۹ ص ۳۴۵ و ج ۷ ص ۹۱