حقیقت پنهان (5)

مجموعه برنامه حقیقت پنهان _قسمت پنجم

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس