حقیقت پنهان (6)

مجموعه برنامه حقیقت پنهان _قسمت ششم

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس

داستان مناظره دکتر عصام العماد و عثمان خمیس