حقیقت پنهان (4)

مجموعه برنامه حقیقت پنهان _قسمت چهارم

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس

موضوع: وهابیت خطری برای مسلمین