حقیقت پنهان (3)

مجموعه برنامه حقیقت پنهان _قسمت سوم

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس