حقیقت پنهان (2)

مجموعه برنامه حقیقت پنهان _قسمت دوم

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس