مهیار دیلمی

مهیار بن مرزویه دیلمی / سرامد شاعران، از زرتشتی به اسلام گروید:

ابوالحسن مهیار بن مرزویه دیلمی ـ از شاعران بزرگ بغداد ـ به گواهی ابن خلکان سرامد عصر خویش به شمار می رفت. وی از نوادگان انوشیروان بوده است. او در سال ۳۹۴ ق به دست استادش سید رضی ـ گردآورنده ی نهج البلاغه ـ از دین زرتشتی به اسلام و تشیع گروید.
دیوان مهیار اثر گران قدر اوست که در چهار جلد بارها چاپ شده است.
سال ۴۲۸ ق در بغداد وفات یافت.

منابع:
فهرس التراث، سید محمدحسین حسینی جلالی، تحقیق: سید محمدجواد حسینی جلالی، قم، دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۸۰ ش، ج ۱، ص ۴۹۲
معجم المؤلفین، عمر رضا کحاله، بیروت، مکتبه المثنی و دار احیاء التراث العربی، ج ۱۳، ص ۳۲

منبع: سایت راه راستی