سلطان محمد خدابنده

داستان یک تحول (2) _ مسیر تحول ( الجایتو ) مشهور به ( سلطان محمد خدابنده )