حضور آقایان دکتر صالح الوردانی و عبدالباقی الجزائری در مرکز مستبصرین

حضور آقایان: اندیشمند اسلامی و نویسنده مشهور مستبصر، دکتر صالح الوردانی و شخصیت رسانه ای مستبصرین، دکتر عبدالباقی الجزائری در مرکز مستبصرین/ تاریخ: 23 رمضان سال 1396 هجری شمسی.