داستان شیعه شدن خلیل ساهوری اهل شیلی

داستان هدایت _ قسمت اول

خلیل ساهوری ، مستبصر اهل شیلی ، داستان زیبای چگونگی استبصار و هدایتش از مسیحیت به مکتب حقه اهل بیت (علیهم السلام) را در این برنامه مطرح میکند .