داستان استبصار آقای عبدالباقی الجزائری

داستان هدایت

در این قسمت جناب آقای عبدالباقی الجزائری داستان هایی پیرامون زندگی خود و چگونگی تشیع خود بیان میکند