حقیقت پنهان (1)

مجموعه برنامه حقیقت پنهان _قسمت اول

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس