مستبصر دانمارکی توبیاس کلارسکوف

سخنان مستبصر ارجمند جناب آقای توبیاس کلارسکوف اهل دانمارک که آیین مسیحیت را ترک کرده و به مذهب حقه تشیع گرویده است: