نسخه مخطوط نقد ادیان نوشته مستبصر و عالم جلیل القدر مرحوم حسینقلی جدید الاسلام

یک مسیحی که در عصر قاجار شیعه شد و کتابی در رد سنی‌ها، مسیحی‌ها، صوفیه، فلاسفه، بابی‌ها و شیخیه نگاشت.

حسینقلی جدید الاسلام، (متوفی۱۳۳۳ق)، کتاب اثبات تشیع را بعد از تشرف به مذهب شیعه نگاشت.
نسخه خطی این کتاب در کتابخانه مجلسی نگهداری می‌شود.

حسینقلی جدید الاسلام در این کتاب عمدتا به نقد عامه و دفاع از تشیع پرداخته است اما به مناسبت به نقد صوفیه، فلاسفه و شیخی‌ها پرداخته است؛ [از جمله بنگرید به صفحات: ۲۲-۲۳، ۲۱۰الی۲۱۵، ۲۲۴الی۲۲۹، ۲۹۸الی۳۰۱].
حسینقلی جدید الاسلام علاوه بر نقد بابیه در صفحات مختلف رساله، بخش پایانی آن را نیز مستقلا به رد این فرقه ضاله اختصاص داده است.