مستبصران جوان از کشور کوزوو در مرکز مستبصرین

حضور دو تن از مستبصران ارجمند اهل جمهوری کوزوو (در جنوب شرقی اروپا) در مرکز مستبصرین و آگاهی از وضعیت شیعه در این کشور.

آقایان علی (لابینوت) کاوشی و حسین لالو.

مستبصرینی از کوزوو