حکایت هدایت

مجموعه برنامه ی مجالس شبهای پیشاور در سه قسمت: