ماجرای شیعه شدن پسر عبد الباسط قاری معروف

ماجرای شیعه شدن پسر عبدالباسط قاری معروف قرآن کریم.

راوی: استاد نجم الدین طبسی.