مسلمان شدن ماناهیه در محضر نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله)

همواره بر اندیشمندان، تاریخ‌پژوهان و اهل علم روشن بوده و هست که ایرانیان بیش از هر ملتی برای ترویج اسلام کوشیدند. مجاهدت خالصانه ایرانیان در راه دفاع از اسلام بر احدالناسی پوشیده نیست. در حقیقت، تنها و تنها کسانی می‌توانند این چنین برای یک مکتب جانفشانی کنند، که آن -مکتب- را با جان و دل و از عمق وجود خود پذیرفته باشند. چه اینکه محبت، عشق و دوستی، به زور شمشیر ایجاد نمی‌شود. [۱]
از جمله مواردی که یک ایرانی زرتشتی، شخصاً در محضر محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله) مسلمان شد، فردی به نام ماناهیه از اهالی مرو بود. وی تاجر و بخش زیادی از زندگانی خود را در سفر در پی کسب علم و ثروت بود، در یکی از سفر خبر ظهور پیامبر آخرالزمان را شنید، ندای دعوت محمد، چنان شور و حرارتی در او ایجاد کرد، که رنج سفر در بیابان خشک و سوزان را به جان خرید. به سوی یثرب (مدینه النبی) شتافت و به محضر آقا رسول الله رسید. آنجا در حضور ایشان شهادتین بر زبان جاری کرد و به ملت اسلام، ملحق شد. [۲]

پی‌نوشت:

[۱]. در زمینه اسلام اختیاری ایرانیان، بنگرید به «مسلمان شدنِ اختیاری ایرانیان در نگاه پروفسور احسان یارشاطر» و «دفاعیه‌ی استاد زرینکوب پیرامون اسلام» و «مسلمان شدن اکثر ایرانیان از روی اختیار»
[۲]. ابن أثیر جزرى، أسد الغابه فى معرفه الصحابه، بیروت: دار الفکر، ۱۹۸۹. ج ۴، ص ۳۱۵.
احمد بن على بن حجر العسقلانى، الإصابه فى تمییز الصحابه، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۹۹۵. ج ۵، ص ۵۶۵ / ج ۶،‌ ص ۳۲، شماره ۷۸۳۳.