مستند طریق الحسین

مستندی از حال و هوای اربعین حسینی

زوار پاکستانی و بلوچستانی و خدمت رسانی مخلصانه اهالی سیستان از زوار سیدالشهدا (علیه السلام)