هانری کوربن: همه ادیان با مرگ پیامبران خود، مُردند!

پروفسور هانری کوربن فرانسوی:
همه ادیان با مرگ پیامبران خود، مُردند.

▪️ یهود با مرگ موسی
▪️مسیحیت با مرگ عیسی
▪️ سُنی‌ها با مرگ محمد (ص) مردند.
▪️فقط شیعیان از مرگ امتناع کردند.

▪️آنها نامزد مرگ نیستند، چون حسین را در ابتدا و مهدی را در انتهای راه دارند.

▪️امام حسین از عمق تاریخ آنها را هُل می‌دهد و امام مهدی آنها را به آینده دعوت می‌کند.»
▪️«چنین جامعه‌ای نمی‌تواند بمیرد، چون رهبری و آرمان‌های آن زنده و در حال تجدید شدن است.»