به یاد آخرین خلیفه وحجت پروردگار

نام کتاب: به یاد آخرین خلیفه وحجت پروردگار.

مولف: بیانات آیت الله وحید خراسانی.

دانلود:

آخرین حجت pdf