اعلام برائت از فرقه یمانی توسط مبلغ برجسته این فرقه

استاد سید حسن پورآذر در طی انتشار یک ویدیو و بیانیه استبصار خود را اعلام نموده و از فرقه ضاله مدعی یمانی (احمد بصری) برائت جست.