و کویر شاهد بود (3)

نام مستند: و کویر شاهد بود ، قسمت سوم

ماجرای سیر و سیاحت مستبصری رنگین پوست از آفریقا در شهر یزد و بازدید از آثار تاریخی و اسلامی و بازدید از برخی از هیئات این شهر و نحوه عزاداری این هیئات در ایام محرم