تناقضات وهابیت

عالم وهابی که شیعه و مستبصر گشته، جناب آقای دکتر عصام العماد از تناقضات وهابیت می گوید: