نقد وهابیت از درون

دکتر عصام ضمن نقد وهابیت بیان می دارد که چگونه افکار نادرست آنان را ترک نمود: