زندگانی دکتر عصام از زبان خودش

در این ویدیو مستبصر مشهور جناب آقای دکتر سید عصام العماد مختصری از زندگی نامه خود و داستان و علل هدایتشان را بیان می فرماید: