حضور آقایان عصام العماد و شیخ عبد الله احمد الزایدی در مرکز مستبصرین

حضور دو مستبصر جلیل القدر آقایان دکتر سید عصام العماد یمنی و آقای شیخ عبد الله احمد الزایدی یمنی در مرکز جهانی مستبصرین: