پورفسور آلمانی که شیعه شد

پروفسور مشهور آلمانی،«رودریک آگورتمن» به مذهب تشیع گروید.

وی برای مسلمان شدن، سه بار کل قرآن را مطالعه کرد!
پروفسور، «رودریک آگورتمن»، یک چهره شناخته شده در اروپا است که آزمایشگاه بزرگی در زمینه میکروبیولوژی در کشور سوئیس دارد و استاد رشته اقتصاد است.