قرار بود به شیعه انتقاد کند اما خودش شیعه شد

داستان استبصار آقای محمد امین سپاهیان ، از مستبصران اهل سیستان و بلوچستان

ایشان قرار بوده به رد کتب و عقاید آقای تیجانی و تشیع بپردازند ، اما در این راه به مذهب حقه اهل بیت علاقه مند شده و به تشیع مشرف شدند