رد ادعای دروغین احمد الحسن به حدیث وصیت

چگونگی استدلال احمد بصری به حدیث وصیت و رد ادعای پوچ وی

توسط حجت الاسلام پورآذر