داستان یک تحول (4)

داستان یک تحول قسمت چهارم

نگرشی بر زندگانی علی قلی بیگ دیلماج ، کاتب دربار صفوی که پیش از هدایت فرستاده مبلغان مسیحیت از جانب پرتغال بوده و امور مسیحیان ایران را عهده دار بود