داستان یک تحول (1)

سرگذشتنامه خاخامی که حجت الاسلام شد: خاخام آقابابا که پس از تشیع نامش را به میرزا محمدرضا جدید الاسلام تغییر داد