حقیقت پنهان (24)

مجموعه برنامه های تلویزیونی حقیقت پنهان _قسمت بیست و چهارم

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس

داستان مناظره دکتر عصام العماد و عثمان خمیس