و کویر شاهد بود (1)

نام مستند: و کویر شاهد بود / قسمت اول

ماجرای سیر و سیاحت مستبصری از کشور آلمان در شهر یزد و بازدید از برپایی برخی از هیئات این شهر