حقیقت پنهان (14)

مجموعه برنامه حقیقت پنهان _قسمت چهاردهم

مشروح مناظره مستبصر ارجمند دکتر عصام العماد با عالم وهابی ساکن کشور کویت، عثمان خمیس

داستان مناظره دکتر عصام العماد و عثمان خمیس