کتابی در رد ابن تیمیه

نام کتاب: منهاج الشریعة فی الرد علی ابن تیمیة (به زبان عربی)

نویسنده: سید مهدی کاظمینی قزوینی

پژوهشگر: سید مرتضی میرسجادی

دانلود جلد اول و دوم:

منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية

دانلود جلد سوم:

منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية (المجلد الثالث)