نن شپه اوښکې تويېږي

نن شپه اوښکې تويېږي (د قدر شپې)

لیکوال: کورس (بابایي)

ژباړن: سید نظیم (سیدي)

 

د کتاب ډاونلوډ لینک: نن شپه اوښکې تويېږي