قران مجيد او د قبرونو زيارت

قران مجيد او د قبرونو زيارت   خداے پاک په قران مجيدکښې پېغمبراکرم صلی الله عليه و آله وسلم ته حکم ورکوي چې هيڅکله د منافق په جنازه باندې نمونځ ونکړې او نۀ د هغۀ د قبر په خوا کښې اودرېږې. لکه چې فرمائي: