حکایت استبصار خواهر و برادر بهایی

برنامه مثل ماه

همراه با خواهر و برادری که بهائیت را رها کرده و به مذهب حقه تشیع گرویده اند