توبیاس کلارسوف

مستبصر دانمارکی جناب آقای توبیاس کلارسوف که به صورت تخصصی در صنعت نجاری اشتغال دارد، از شیعه شدنش می گوید: