جرج عبدالنصر

جرج عبدالنصر مستبصر لبنانی که مذهب مسیحیت را وا نهاد به تشیع گروید: