جوزپه بونو: مراسم روز عاشورا من را متحیر و شیفته خود کرد

جوزپه بونو یا یوسف، 50 سال دارد و به گفته خودش 8 سال پیش اسلام را در آغوش گرفته است. آدم بی شیله پیله ای است که صداقت از کلماتش میبارد. کارگر ساده ای که در میانسالی به این نتیجه رسیده که باید به دنبال چیزی بگردد که قلبش را روشن کند.
خودش می گوید این آگاهی را مدیون عاشوراست و حالا این روشنایی را پیدا کرده. “و مگر نفرمود که (حسین) پاره تن پیامبر چراغ راه بشریت است.”
*من مسیحی بودم و در ایتالیا به دنیا آمدم بنابراین شناختی از اسلام و شیعه نداشتم. دوستان مسلمانی داشتم که خیلی مقید به اسلام نبودند. با اینهمه به دنبال راهی برای نزدیک تر شدن به خدا بودم تا اینکه در جستجوی این راه، به یک باره به آیین بزرگی برخورد کردم. و این آیین بزرگ مراسم روز عاشورا بود که من را متحیر و شیفته خود کرد.
اینکه چطور میشه بعد 1400 سال برادرانی از گوشه و کنار دنیا، پاکستانی، لبنانی، عراقی و خیلی های دیگه برای یک حادثه بزرگ عزاداری میکنند. انگار سختی و مرارت های آن روز را در وجود خودشان میبینند و خلاصه این رفتار برادران مسلمان که حزن و اندوه خودشون رو از اعماق وجود نشان می دهند من را به شدت تحت تاثیر خودش قرار داد و مجذوب این واقعه شدم.

منبع: رهیافتگان