د شودو مور

  (2) د اصحابو کيسې

(د شودو مور (بي بي حليمه سعديه

ليکوال: مهدي وحيدي صدر

ژباړه: محمدرحيم درانی

د رسول الله صلی الله عليه واله وسلم له پيدا کيدو به يوڅو ورځې نه وې شوې. د مکې د غټو خلکو دا دستور ؤ چې خپل زامن به يې د کليو وسيدونکو دايانو ته سپارل چې د مکه له  ښاره لرې د کلی صحراګانواو د مورنی ژبه عربی په غيګه کښې لوې شي

کتاب ډانلوډ لینک: د اصحابو کیسې ۲