د اسلام د منلو په اړه د دریو روسي مسلمانو ښځو کیسه

د استبصار د مالوماتي سایټ د راپور له مخې، ویکتوریا سیموشینا چې د روسیې له ښځینه ژورنالیستانو څخه یوه ده، د دغه هېواد د ښځو د اسلام منلو ته د تمایل د لاملونو د موندلو او څېړلو په موخه یوه ساحه څېړنه کړې ده.