قدرمنو حاجيانو ته

قدرمنو حاجيانو ته له طرفه: انور شاهين خانخېل   لکه چې ټولو ته معلومه ده د حج شريف دا سفر له مادياتو نه بالا تر يو معنوی او روحانی سفر دے نو پکار دی چې په دې سفر کښې ځينو روغتيائی او ټولنيزو ټکو ته پاملرنه وشی او پکار دی چې هر حاجی په سعودی […]