د پيغمبرانو او وليانو د قبرونو د بيا رغاونې حکم او په هغو کښې عبادت

د پيغمبرانو او وليانو د قبرونو د بيا رغاونې حکم او په هغو کښې عبادت

 

د کتاب ډاونلود لینک: 3 .da qabroono zyarat