د شیعو د عقایدو منشور

د شیعو د عقایدو منشور

لیکوال: علامه جعفر سبحانی

ژباړن: محمد رحیم درانی

 

دين ته د اوسمهاله انسان ګروهنه او د عقايدو د منشور کتاب

د کتاب ډاونلوډ لینک: Da Shiao da Aqayedo Manshor.